1. Navn

Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC)

2. Forankring og hjemsted

FTC er forankret i den danske folkekirke. FTC’s formål, vision og aktiviteter tager udgangspunkt heri.

Initiativet til FTC er taget af Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde i Ribe Stift og formålet (§3) er tiltængt hele stiftet.

FTC’s hjemsted er Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø – Esbjerg Kommune.

FTC’s økonomi administreres formelt som en konto under Kvaglund Kirkeskasse. Styregruppen (§4) har ansvar for – og dispositionsret over kontoen.

3. Formål: Vision, mission og værdier

FTC’s vision (hvad vi vil være):

Vi vil være kirkens udstrakte hånd til de etniske minoriteter i Ribe Stift bland kvinder, mænd, børn, unge og studerende, på tværs af nationale og religiøse forskelle.

FTC’s mission (hvad vil vi gøre):

Vi vil opbygge netværk og sociale relationer, fremme folkelig og kirkelig integration og opbygge den enkeltes selvværd gennem medinddragelse i aktiviteter og kulturel udveksling. Vi vil gennem FTC gøre den kristne gudsforståelse kendt, og ønsker gennem dialogorienteret arbejde at være kulturtolk i de internationale miljøer i Ribe Stift.

FTC’s værdier (hvad tror vi på):
 • Det personlige møde mellem mennesker og medinddragelse i både planlægning og afvikling af aktiviteter er vejen til gensidig forståelse og fællesskab.
 • Kirkens engagement udfoldes bedst i en skelne mellem det diakonale og det missionale arbejde. Vi vælger bevidst at “gå på to ben”, idet vi ønsker at skabe både “neutrale rum”, hvor alle uanset etnisk, religiøs eller kulturel baggrund inviteres ind og kan være med til at sætte dagsordenen, og “kirkelige rum”, hvor kirkens forkyndelse står centralt. For at skabe størst mulig tillid, skal ingen være i tvivl om, hvornår man bevæger sig ind i hvilket af de to typer rum.
 • Et tværkulturelt center kan være et kulturelt og religiøst område, hvor forskellige værdier og religioner behandles ligeværdigt.
 • Det internationale arbejde lykkes bedst med væsentlig involvering af frivillige.
 • Opbygningen af et bredt netværk med organisationer og enkeltpersoner vil være afgørende for centrets succes.

4. Styregruppe

Styregruppen har ansvar for FTC, dvs. økonomi, ansættelsesforhold samt iagttagelse af målsætning. Stiftspræsten for Folkekirkens Tværkulturelle Center forestår på styregruppens vegne den daglige ledelse af FTC.

Styregruppen er i praksis ansættende myndighed for ikke-gejstlige ansættelser. Styregruppen indstiller ansættelser og evt. afskedigelser til Kvaglund Sogns Menighedsråd og dette menighedsråd fungerer som den formelt ansættende og afskedigende myndighed.

Styregruppen administrerer FTC’s konto under Kvaglund Kirkekasse.

Styregruppen består af følgende faste medlemmer:

 • Provsten i Skads Provsti
 • Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde i Ribe Stift udpeger fra dets midte et medlem.
 • Menighedsrådene i Kvaglund, Jerne og Grundvigs sogne udpeger hver et medlem, helst af menighedsrådets midte.
 • Årsmødet vælger et medlem, jf § 5.

Styregruppens faste medlemmer kan supplere styregruppen med op til 3 medlemmer, som vælges ud fra kvalifikationer som anses for gavnlige og fremmende for FTC.

FTC’s ansatte deltager normalt i styregruppens møder uden stemmeret.

Styregruppen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

5. Årsmøde

Der indbydes til et årsmøde en gang årligt. Indbydelsen lægges ud på “Den digitale arbejdsplads” og på hjemmesiden www.ftc-ribestift.dk senest 14 dage i forvejen. Alle interesserede medlemmer af Folkekirken, bosiddende i Ribe Stift er berettiget til at deltage.

Indbydelsen til årsmøde skal indeholde en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af styregruppens beretning for foregående år
 3. Forlæggelse af regnskab for foregående år
 4. Valg af medlem til styregruppen
 5. Eventuelt

Ved valg under punkt 4 har alle fremmødte stemmeret.

6. Økonomi

Stiftspræsten for Folkekirkens Tværkulturelle Center aflønnes via præstebevillingen. Den øvrige økonomi tilvejebringes ved bevillinger fra Ribe Stiftsråd, Skads Provstiudvalg og Kvaglund Sogns Menighedsråd, samt eventuelt ved donationer.

Styregruppen aflægger et årligt regnskab, senest ved udløb af april måned. Regnskabet fremsendes umiddelbart efter Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde i Ribe Stift og kan derefter rekvireres af alle interesserede ved henvendelse til FTC.

FTC indgår som en integreret del af bogføringen for Kvaglund kirkekasse.

Regnskabet revideres ikke særskilt, men revideres alene som en del af revisionen af regnskabet for Kvaglund kirkekasse.

Budgetprocessen gennemføres som en integreret del af budgetproceduren for Kvaglund kirkekasse.

7. Rapportering

Styregruppen aflægger beretning på årsmødet (§5). Referat fra årsmødet fremsendes til Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde i Ribe Stift og lægges ud på hjemmesiden www.ftc-ribestift.dk

Al rapportering og kommunikation tilsigtes, af administrative hensyn, gennemført via e-mail. Sogne modtager indbydelser, rapportering og lignende på “Den digitale arbejdsplads”.

8. Afvikling

Ønsker styregruppen af afvikle FTC, kan dette gøres efter indstilling til Stiftsudvalg for Mission og Religionsmøde i Ribe Stift. Et evt. overskud eller underskud går til/dækkes af Stiftsudvalg for Mission og Religionsmøde i Ribe Stift med mindre det bliver besluttet at fortsætte med et nyt tilsvarende arbejde.

 

Således vedtaget på styregruppens møde den 26.maj 2015 og på mødet i Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde i Ribe Stift den 3.november 2015.